Quản lý phát triển bền vững

Hoạt động Phát triển bền vững được định hướng và triển khai bởi Tiểu ban Phát triển bền vững và môi trường – xã hội của Tập đoàn PAN. Tiểu ban được cơ cấu lại theo nghị quyết số 01-04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 05/04/2016 và được giao trọng trách cùng các công ty thành viên xây dựng một chương trình tổng thể để quản lý các vấn đề về an toàn, môi trường, xã hội, lao động nhất quán và toàn diện theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư, khách hàng.

1. Cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Phát triển bền vững và môi trường - xã hội:

Tập đoàn PAN thiết lập mạng lưới điều phối viên cho các hoạt động môi trường, xã hội ở tất cả các công ty, cùng phối hợp thực hiện chương trình nhất quán do tập đoàn khởi xưởng. Phụ trách ở cấp tập đoàn là ông Đỗ Quốc Thịnh – chuyên viên Môi trường xã hội của tập đoàn PAN.

Ở cấp công ty thành viên, mạng lưới điều phối viên bao gồm như sau: 

 STT  Họ và tên  Công ty Chức danh Email liên hệ
1  Châu Quang Chánh (Mr)   Công ty Cổ phần XNK 
 Thủy sản Bến Tre 
 Trưởng phòng hành 
 chính nhân sự 
 chauquanhchanh@aquatexbentre.com 
2  Trần Ngọc Vũ Huy (Mr)   Công ty Cổ phần 
 Bibica 
 Phó giám đốc khối 
 kế hoạch sản xuất 
 huytnv@bibica.com.vn 
3  Nguyễn Phan Trung Hiếu (Mr)   Công ty Cổ phần chế 
 biến hàng xuất khẩu
 Long An 
 Trưởng phòng Sản 
 xuất - Chất lượng 
 hieunpt@lafooco.vn 
4  Phạm Trung Dũng (Mr)   Công ty Cổ phần giống 
 cây trồng Trung ương 
 Trưởng phòng hành 
 chính nhân sự 
 dungnsc@vinaseed.com.vn 
5  Lê Ngọc Sơn (Mr)   Công ty Cổ phần PAN 
 Farm 
 Chuyên viên đảm 
 bảo chất lượng 
 sonln@thepangroup.vn 
6  Nguyễn Thái Hạnh Linh (Ms)   Công ty Cổ phần thực 
 phẩm PAN 
 Giám đốc tài chính   linhnth@thepangroup.vn 
7  Lê Thái Bình (Mr)   Công ty Cổ phần giống 
 cây trồng miền Nam 
 Trưởng phòng hành 
 chính nhân sự 
 lebinh@ssc.com.vn 

2. Nhiệm vụ tiểu ban PTBV


Xây dựng chính sách Phát triển bền vững nhất quán cho PAN.

Tham mưu, hỗ trợ Ban lãnh đạo của PAN và các công ty thành viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong sản xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng hệ thống quản lý PTBV của PAN và các công ty thành viên.

Theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường, ứng phó tình trạng khẩn cấp, trách nhiệm xã hội ở từng công ty. Đảm bảo phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan cũng như pháp luật Việt Nam.

Là đầu mối liên lạc giữa các công ty thành viên, với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề phát triển bền vững.

Back to Top