Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo Phát triển bền vững (PTBV) là báo cáo phát hành bởi công ty hay tổ chức về các tác động trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, xã hội, gây ra bởi các hoạt động hàng ngày. Báo cáo phát triền bền vững cũng giới thiệu giá trị của tổ chức, mô hình quản trị, mô tả sự kết nối giữa chiến lược và cam kết cho một nền kinh tế bền vững toàn cầu.

Báo cáo PTBV giúp tổ chức đo lường, thấu hiểu, kết nối với các hoạt động kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị, từ đó thiết lập các mục tiêu và kiểm soát những thay đổi hiệu quả hơn. Báo cáo PTBV là nền tảng quan trọng để liên hệ giữa các hoạt động và tác động – cho dù là tác động tích cực hay tiêu cực.

Báo cáo PTBV được xem là tương đương với khái niệm khác về báo cáo phi tài chính, báo cáo ba điểm quan trọng, báo cáo trách nhiệm xã hội và các báo cáo khác. Đó cũng là yếu tố thực chất của báo cáo tích hợp – sự cải tiến giúp kết hợp giữa những phân tích tài chính và hoạt động phi tài chính.

Nhất quán với xu hướng trên, tập đoàn PAN từ năm 2014 cũng thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững theo hướng dẫn của GRI (Global Reporting Initiatives) nhằm vươn tới các tiêu chuẩn cao nhất của sự cởi mở và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

Cá nhân và tổ chức quan tâm có thể truy cập vào báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững của PAN sẵn có trên website công ty. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: sustainability@thepangroup.vn.

Báo cáo PTBV 2017:
Báo cáo phát triển bền vững 2017
Nhất quán với cam kết bảo vệ môi trường, Tập đoàn PAN giám sát chặt chẽ và công khai kết quả quan trắc môi trường tại các nhà máy sản xuất của Tập đoàn trong Báo cáo phát triển bền vững. Mục đích của việc báo cáo nhằm công khai thông tin với các bên quan tâm, cũng như theo dõi và từng bước cải thiện công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

 

Tiêu chuẩn áp dụng

pH

BOD5

COD5

Chất rắn lơ lửng

Tổng N

Tổng P

Amoni

Clo dư

Coliform

QCVN về nước thải công nghiệp thông thường (Cột B) QCVN 40:2011/BTNMT

5,5 – 9

50

150

100

40

6

10

2

5000

QCVN về nước thải công nghiệp trong chế biến thủy sản - QCVN 11:2008/BTNMT(áp dụng cho Aquatex Bến Tre, công ty cổ phần Sao Ta)

5,5 - 9

50

80

100

60

-

20

2

5000

Tiêu chuẩn nước thải của CCN Lợi Bình Nhơn (áp dụng cho công ty Lafooco)

5-9

100

400

200

60

8

15

-

-

Tiêu chuẩn chất lượng nước thải và nước xung quanh của IFC (*)

6-9

30

125

50

10

2

-

-

400

 

(*) Khi không có tiêu chuẩn địa phương. (Theo tài liệu “Waste water and ambient water quality” của IFC ban hành 30/04/2007). 

 

Back to Top