Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Trà My

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Michael Sng

Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Văn Khải

Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Hà Thị Thanh Vân

Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành viên Hội đồng Quản trị
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn

Thành viên Hội đồng Quản trị
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đình Long

Thành viên Hội đồng Quản trị

Back to Top