Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Trà My

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Michael Sng Beng Hock

Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Duy Khánh

Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Hà Thị Thanh Vân

Thành viên Hội đồng Quản trị
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn

Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Viết Muôn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Back to Top